Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Bogata oferta zajęć specjalistycznych, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Ciągle rozwijamy się i doskonalimy, aby jak najskuteczniej wspierać naszych uczniów.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Dysponujemy dwoma, nowocześnie wyposażonymi  gabinetami logopedycznymi, dostosowanymi do potrzeb dzieci w wieku szkolnym. Oferujemy diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną i surdologopedyczną. Zajęcia logopedyczne organizujemy dla  uczniów  w  przypadku  zaburzeń  mowy powodujących zakłócenia komunikacji językowej, utrudniających naukę szkolną.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

 • ocenę poziomu komunikacji dziecka,
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • doskonalenie językowych kompetencji społecznych.

Prowadzimy terapię tak, by rozwijać umiejętności, sprawności i nawyki, niezbędne w  porozumiewaniu się z otoczeniem w najpełniejszy sposób - werbalnie lub pozawerbalnie, poprzez uruchomienie odpowiednich kanałów komunikowania się. W oparciu o analizę opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz wyników badań specjalistycznych, opracowujemy program terapii dla konkretnego ucznia i dostosowujemy do jego możliwości psychofizycznych. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy metody logopedyczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia  zaburzeń, wieku, potrzeb i możliwości dziecka. Uczniowie zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach, pozostali zaś mogą korzystać z konsultacji i otrzymują wskazówki do ćwiczeń domowych utrwalających prawidłową wymowę.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które ograniczają/ uniemożliwiają uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników  zajęć wynosi  do 5 uczniów. Uczniowie są kwalifikowani na podstawie zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub wskazań wychowawcy, nauczyciela przedmiotu.

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  jest:

 • usprawnienie zaburzonych funkcji analizatorów,
 • kompensacja braków,
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii,
 • wzbudzanie motywacji u uczniów,
 • stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Jest to grupowa forma zajęć dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała. Obejmuje korekcję najczęściej występujących wad postawy: pleców okrągłych, pleców wklęsłych, bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) i płaskostopia.

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjnej jest:

 • pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 • przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
 • zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
 • stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów,
 • poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Jest to forma grupowej pracy z uczniami zwiększająca ich szanse edukacyjne. Celem zajęć jest uzupełnianie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów spowodowanych ich absencją lub obniżonymi możliwościami percepcyjnymi.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Podstawą zakwalifikowania ucznia na zajęcia są zalecenia zawarte w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub zgłoszenie przez wychowawcę/nauczyciela przedmiotu (język polski, matematyka).

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

Służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych oraz rozwijaniu teorii umysłu. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje własne i innych osób, akceptować przeżywane przez siebie emocje. Poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Uczą się adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej, rozróżniania zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie, korygowania zachowań niepożądanych. Zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania konfliktów. Pracują nad komunikowaniem własnych potrzeb, budowaniem wiary we własne możliwości, przyjmowaniem perspektywy innej osoby i rozwijaniem własnej indywidualności będącej wartością nadrzędną dla każdego człowieka.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Zajęcia rozwijające uzdolnienia mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Podczas zajęć uczniowie rozwijają uzdolnienia m.in. matematyczne, ortograficzne, plastyczne, przyrodnicze, recytatorskie. Doskonalą wyobraźnię, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, zbierania informacji na interesujące tematy, twórcze i nieszablonowe myślenie. Rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do pracy, a przede wszystkim odkrywają swoje możliwości. Przygotowują się także do konkursów (m.in. „Kangur matematyczny”, „Mistrz ortografii”). Zajęcia rozwijające uzdolnienia są swoistym podążaniem za dzieckiem i jego potrzebami.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

Zajęcia  mają na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży w zakresie zdobycia kompetencji składających się na samodzielne uczenie się. W ramach zajęć uczniowie poznają techniki i metody aktywizujące, sposoby ich zastosowania w praktyce oraz wybierają najskuteczniejsze w kontekście indywidualnych predyspozycji, stylu uczenia się, profilu inteligencji konkretnego ucznia.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się są przeznaczone dla uczniów:

 • wykazujących niewystarczający poziom kompetencji w zakresie uczenia się, w tym braki, trudności w zakresie np. planowania/organizacji pracy, doboru metod i technik uczenia się,
 • osiągających wyniki w nauce, nieadekwatne do swoich możliwości i wkładanego wysiłku.

Celem zajęć jest tworzenie środowiska sprzyjającego samodzielnemu uczeniu się uczniów, w oparciu o wiedzę dotyczącą funkcjonowania mózgu, zdiagnozowane style poznawcze, profile inteligencji uczniów oraz dostosowane do nich indywidualne strategie działań edukacyjnych.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE 

Zajęcia socjoterapeutyczne to forma terapii skoncentrowanej wokół rozwoju społecznego i emocjonalnego. Ich celem ogólnym jest budowanie postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 osób. Grupy są organizowane w oparciu o kryteria wieku uczestników oraz przejawianych przez nich trudności. 

Zajęcia organizuje się dla uczniów:

 • posiadających problemy adaptacyjne,
 • mających trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, 
 • z trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji,
 • z trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad,
 • przejawiających zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne,
 • mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie,
 • mających za sobą traumatyczne doświadczenia.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Celem Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie kompetencji społecznych naszych uczniów. Podczas zajęć pracujemy nad umiejętnościami przydatnymi w szkole, takimi jak: proszenie o pomoc, zadawanie pytań, słuchanie, przestrzeganie zasad, oferowanie pomocy. Doskonalimy umiejętności nawiązywania relacji z innymi poprzez naukę inicjowania rozmowy, proszenia o przysługę, dzielenia się, komplementowania, oferowania pomocy i uczestnictwo w grach. Kształcimy umiejętność samokontroli, asertywności, radzenia sobie z emocjami, unikania kłopotów oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. Ważnym punktem naszych zajęć jest też rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem, nudą, przegraną, pominięciem czy niepowodzeniem. Zajęciom towarzyszy przyjazna i życzliwa atmosfera, która wzmacnia poczucie wartości i wiarę we własne siły u naszych podopiecznych. Uczniowie nabywają kompetencje potrzebne na co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych.

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, które mają trudności z codziennym funkcjonowaniem.

Zajęcia integracji sensorycznej obejmują:

 • stymulację rozwoju reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego,
 • usprawnianie małej i dużej motoryki,
 • integrację obu stron ciała,
 • koncentrację uwagi, usprawnianie pamięci,
 • modulację zmysłów, zwłaszcza wzroku, dotyku i słuchu,
 • poprawę funkcjonowania emocjonalnego, samoświadomości i samooceny dziecka.

Terapia ma postać ukierunkowanej zabawy. Jej zadaniem jest dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, czego konsekwencją jest poprawa ich integracji. Podczas zajęć dostosowuje się trudność zadań i ćwiczeń do możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Indywidualny kontakt z terapeutą, miła i przyjazna atmosfera dają poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyjają rozwojowi. W takich warunkach dziecko ma możliwość przeżywania sukcesu, podejmując się kolejnych zadań i bardziej złożonych aktywności. Podnosi to jego samoocenę i stanowi fundament dalszego rozwoju.

Więcej o metodzie SI: http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=block&str=podstrona_terapia

ZAJĘCIA EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback  to nieinwazyjna, nowoczesna metoda usprawniania funkcjonowania OUN (obwodowego układu nerwowego). To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.
Jest to terapia uzupełniająca, a uczestniczenie w niej nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem. Warunkiem zakwalifikowania na zajęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii Biofeedback oraz aktualnego opisu badania EEG.


Cele i założenia terapii EEG Biofeedback:

 • usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci itp.,
 • polepsza samopoczucie poprzez stopniowe niwelowanie zaburzeń psychosomatycznych,
 • niesie pomoc dzieciom mającym problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową oraz uczniom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji.

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 20 i więcej sesji treningowych trwających ok. 45 minut, prowadzonych co najmniej raz w tygodniu.

Więcej o zastosowaniu metody EEG Biofeedback w szkole: https://www.biofeedbackwszkole.pl/122-2/

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony