Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Bogata oferta zajęć specjalistycznych, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Ciągle rozwijamy się i doskonalimy, aby jak najskuteczniej wspierać naszych uczniów.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Dysponujemy dwoma, nowocześnie wyposażonymi  gabinetami logopedycznymi, dostosowanymi do potrzeb dzieci w wieku szkolnym. Oferujemy diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną i surdologopedyczną. Zajęcia logopedyczne organizujemy dla  uczniów  w  przypadku  zaburzeń  mowy powodujących zakłócenia komunikacji językowej, utrudniających naukę szkolną.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

 • ocenę poziomu komunikacji dziecka,
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • doskonalenie językowych kompetencji społecznych.

Prowadzimy terapię tak, by rozwijać umiejętności, sprawności i nawyki, niezbędne w  porozumiewaniu się z otoczeniem w najpełniejszy sposób - werbalnie lub pozawerbalnie, poprzez uruchomienie odpowiednich kanałów komunikowania się. W oparciu o analizę opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz wyników badań specjalistycznych, opracowujemy program terapii dla konkretnego ucznia i dostosowujemy do jego możliwości psychofizycznych. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy metody logopedyczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia  zaburzeń, wieku, potrzeb i możliwości dziecka. Uczniowie zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach, pozostali zaś mogą korzystać z konsultacji i otrzymują wskazówki do ćwiczeń domowych utrwalających prawidłową wymowę.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które ograniczają/ uniemożliwiają uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników  zajęć wynosi  do 5 uczniów. Uczniowie są kwalifikowani na podstawie zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub wskazań wychowawcy, nauczyciela przedmiotu.

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  jest:

 • usprawnienie zaburzonych funkcji analizatorów,
 • kompensacja braków,
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii,
 • wzbudzanie motywacji u uczniów,
 • stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Jest to grupowa forma zajęć dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała. Obejmuje korekcję najczęściej występujących wad postawy: pleców okrągłych, pleców wklęsłych, bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) i płaskostopia.

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjnej jest:

 • pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 • przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
 • zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
 • stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów,
 • poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Jest to forma grupowej pracy z uczniami zwiększająca ich szanse edukacyjne. Celem zajęć jest uzupełnianie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów spowodowanych ich absencją lub obniżonymi możliwościami percepcyjnymi.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Podstawą zakwalifikowania ucznia na zajęcia są zalecenia zawarte w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub zgłoszenie przez wychowawcę/nauczyciela przedmiotu (język polski, matematyka).

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

Służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych oraz rozwijaniu teorii umysłu. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje własne i innych osób, akceptować przeżywane przez siebie emocje. Poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Uczą się adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej, rozróżniania zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie, korygowania zachowań niepożądanych. Zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania konfliktów. Pracują nad komunikowaniem własnych potrzeb, budowaniem wiary we własne możliwości, przyjmowaniem perspektywy innej osoby i rozwijaniem własnej indywidualności będącej wartością nadrzędną dla każdego człowieka.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Zajęcia rozwijające uzdolnienia mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Podczas zajęć uczniowie rozwijają uzdolnienia m.in. matematyczne, ortograficzne, plastyczne, przyrodnicze, recytatorskie. Doskonalą wyobraźnię, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, zbierania informacji na interesujące tematy, twórcze i nieszablonowe myślenie. Rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do pracy, a przede wszystkim odkrywają swoje możliwości. Przygotowują się także do konkursów (m.in. „Kangur matematyczny”, „Mistrz ortografii”). Zajęcia rozwijające uzdolnienia są swoistym podążaniem za dzieckiem i jego potrzebami.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

Zajęcia  mają na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży w zakresie zdobycia kompetencji składających się na samodzielne uczenie się. W ramach zajęć uczniowie poznają techniki i metody aktywizujące, sposoby ich zastosowania w praktyce oraz wybierają najskuteczniejsze w kontekście indywidualnych predyspozycji, stylu uczenia się, profilu inteligencji konkretnego ucznia.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się są przeznaczone dla uczniów:

 • wykazujących niewystarczający poziom kompetencji w zakresie uczenia się, w tym braki, trudności w zakresie np. planowania/organizacji pracy, doboru metod i technik uczenia się,
 • osiągających wyniki w nauce, nieadekwatne do swoich możliwości i wkładanego wysiłku.

Celem zajęć jest tworzenie środowiska sprzyjającego samodzielnemu uczeniu się uczniów, w oparciu o wiedzę dotyczącą funkcjonowania mózgu, zdiagnozowane style poznawcze, profile inteligencji uczniów oraz dostosowane do nich indywidualne strategie działań edukacyjnych.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE 

Zajęcia socjoterapeutyczne to forma terapii skoncentrowanej wokół rozwoju społecznego i emocjonalnego. Ich celem ogólnym jest budowanie postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 osób. Grupy są organizowane w oparciu o kryteria wieku uczestników oraz przejawianych przez nich trudności. 

Zajęcia organizuje się dla uczniów:

 • posiadających problemy adaptacyjne,
 • mających trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, 
 • z trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji,
 • z trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad,
 • przejawiających zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne,
 • mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie,
 • mających za sobą traumatyczne doświadczenia.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Celem Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie kompetencji społecznych naszych uczniów. Podczas zajęć pracujemy nad umiejętnościami przydatnymi w szkole, takimi jak: proszenie o pomoc, zadawanie pytań, słuchanie, przestrzeganie zasad, oferowanie pomocy. Doskonalimy umiejętności nawiązywania relacji z innymi poprzez naukę inicjowania rozmowy, proszenia o przysługę, dzielenia się, komplementowania, oferowania pomocy i uczestnictwo w grach. Kształcimy umiejętność samokontroli, asertywności, radzenia sobie z emocjami, unikania kłopotów oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. Ważnym punktem naszych zajęć jest też rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem, nudą, przegraną, pominięciem czy niepowodzeniem. Zajęciom towarzyszy przyjazna i życzliwa atmosfera, która wzmacnia poczucie wartości i wiarę we własne siły u naszych podopiecznych. Uczniowie nabywają kompetencje potrzebne na co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych.

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, które mają trudności z codziennym funkcjonowaniem.

Zajęcia integracji sensorycznej obejmują:

 • stymulację rozwoju reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego,
 • usprawnianie małej i dużej motoryki,
 • integrację obu stron ciała,
 • koncentrację uwagi, usprawnianie pamięci,
 • modulację zmysłów, zwłaszcza wzroku, dotyku i słuchu,
 • poprawę funkcjonowania emocjonalnego, samoświadomości i samooceny dziecka.

Terapia ma postać ukierunkowanej zabawy. Jej zadaniem jest dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, czego konsekwencją jest poprawa ich integracji. Podczas zajęć dostosowuje się trudność zadań i ćwiczeń do możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Indywidualny kontakt z terapeutą, miła i przyjazna atmosfera dają poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyjają rozwojowi. W takich warunkach dziecko ma możliwość przeżywania sukcesu, podejmując się kolejnych zadań i bardziej złożonych aktywności. Podnosi to jego samoocenę i stanowi fundament dalszego rozwoju.

Więcej o metodzie SI: http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=block&str=podstrona_terapia

Inne metody stosowane w ramach zajęć z elementami SI:

TERAPIA NeuroTaktylna MNRI dr Świetlany Masgutovej - metoda pracy z dziećmi
i dorosłym z wyzwaniami oraz deficytami w rozwoju psychoruchowym.

Terapia NeuroTaktylna składa się z dwóch aspektów: pracy ze zmysłem dotyku (stymulacja receptorów w stawach, mięśniach i ścięgnach) oraz optymalizacji funkcjonowania układu nerwowego (rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi). Metoda ta proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni, stawów oraz powięzi, które aktywizują rozwój funkcji receptorów skórnych oraz mięśniowych układu nerwowego. Dotyk, jak potwierdzają badania naukowe, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej. Wieloletnia praktyka stosowania programu Terapii NeuroTaktylnej, pokazuje, że systematyczne stosowanie technik terapii daje pozytywne wyniki w zakresie stymulacji, regulacji i normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego oraz integracji sensorycznej. Wspomaga również rozwój świadomości  własnego ciała, koordynacji ruchowej oraz  regulacji stanów emocjonalnych.

Literatura: „Terapia NeuroTaktylna MNRI dr Świetlany Masgutovej”, S. Masgutova, D.Masgutov, N. Akhmatova, A.Krasowska, Warszawa 2018.

ZAJĘCIA EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback  to nieinwazyjna, nowoczesna metoda usprawniania funkcjonowania OUN (obwodowego układu nerwowego). To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.
Jest to terapia uzupełniająca, a uczestniczenie w niej nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem. Warunkiem zakwalifikowania na zajęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii Biofeedback oraz aktualnego opisu badania EEG.


Cele i założenia terapii EEG Biofeedback:

 • usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci itp.,
 • polepsza samopoczucie poprzez stopniowe niwelowanie zaburzeń psychosomatycznych,
 • niesie pomoc dzieciom mającym problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową oraz uczniom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji.

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 20 i więcej sesji treningowych trwających ok. 45 minut, prowadzonych co najmniej raz w tygodniu.

Więcej o zastosowaniu metody EEG Biofeedback w szkole: https://www.biofeedbackwszkole.pl/122-2/

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony