Klasy integracyjne

       „Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych, jest to przy tym sztuka wzniosła i twórcza, bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka."


K. Makuszyński

 

Od roku 1999 organizujemy w naszej szkole klasy integracyjne. Wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnością zapewnia poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, wzmacnia poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości. Naszym zadaniem jest więc pozwolić im być razem, wspomagać ich rozwój, budować między nimi prawidłowe relacje oparte na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy.

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną?

 1. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością.
 2. Na lekcjach pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny – posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest on wychowawcą klasy integracyjnej przez cały okres nauki (od klasy I do VIII).
 3. Program nauczania jest taki sam jak w każdej równoległej klasie. Dostrzegamy i zaspakajamy potrzeby edukacyjne, zdolności i zainteresowania każdego ucznia. Zajęcia dydaktyczne są atrakcyjne, prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania.
 4. Każdemu uczniowi z orzeczeniem opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
 5. Uczniowie z niepełnosprawnością oceniani są według indywidualnych możliwości.
 6. Uczniowie z niepełnosprawnością mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne.
 7. Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia w procesie nauczania i wychowania objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 8. Organizujemy spotkania, uroczystości oraz imprezy integracyjne wspólnie z rodzicami.

 

Kwalifikacja uczniów do klasy integracyjnej

 1. Do klas integracyjnych przyjmujemy dzieci zdrowe i z niepełnosprawnością (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).
 2. Dzieci z niepełnosprawnością muszą posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
 3. Do jednej klasy integracyjnej przyjmujemy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Przed przyjęciem dzieci z niepełnosprawnością do klas integracyjnych Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zorganizowania spotkania z dziećmi oraz ich rodzicami.

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony