Historia Szkoły

Pierwsza Powszechna Szkoła Podstawowa Nr 11 powstała we wrześniu 1919 r. Jej siedzibą był budynek przy ul. Mazowieckiej 35. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Marceli Kołakowski.

Po wielu przemianach, w roku szkolnym 1928/1929 została utworzona pełna siedmioklasowa placówka. Uczęszczało do niej 299 uczniów. To właśnie wtedy rozpoczął w niej naukę nasz najsłynniejszy absolwent, późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie – pan Ryszard Kaczorowski.


Od 1941 do 1944 roku szkoła nie istniała. W roku szkolnym 1944/1945 Szkoła Podstawowa Nr 11 ponownie przyjęła uczniów w swoje mury. W latach 1972-1974 uczyły się w niej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Po sześcioletniej przerwie - 1 września 1983 r. - Szkoła Podstawowa Nr 11 wznowiła swoją działalność w nowym budynku przy ul. Poleskiej 27. Dyrektorem została pani Barbara Ogijewicz. Naukę rozpoczęło 896 uczniów w 30 oddziałach pod opieką 54 nauczycieli. 

W 1991 r. funkcję Dyrektora objęła pani Janina Zabielska. W 27 oddziałach uczyło się około 750 uczniów, kadra pedagogiczna liczyła 46 nauczycieli. 

18 maja 1996 r. - nadanie SP 11 imienia Kornela Makuszyńskiego


r. szk. 1999/2000


W wyniku reformy oświaty od 1 września 1999 r. szkoła została przekształcona ze szkoły ośmioklasowej na szkołę sześcioklasową.

Utworzono pierwsze klasy integracyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz klasę dla dzieci z wadą słuchu.


r. szk. 2000/2001


SP 11 pomysłodawcą i organizatorem Prezentacji Artystycznych – Integracyjnych Spotkań ze Sztuką.


r. szk. 2001/2002


SP 11 zajęła IV miejsca, w tym I wśród szkół podstawowych za przygotowanie wystawy konkursowej z dydaktyczno – wychowawczą ofertą placówki podczas III Białostockiego Forum Szkół.


r. szk. 2002/2003


18 maja 2003 r. Szkoła Podstawowa Nr 11 obchodziła XX-lecie swojego istnienia.


r. szk. 2003/2004


Wyjazd do Parlamentu Europejskiego - uczeń Maciej Oksztulski jako laureat centralnego szczebla konkursu „Europa w szkole” wygrał nagrodę – wycieczkę dla klasy.


r. szk. 2004/2005


Rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu eTwinning obejmującego współpracę szkół z Malty, Litwy i Finlandii.

Rozpoczęto realizację także kolejnego międzynarodowego projektu Sokrates – Comenius razem ze szkołami z Czech, Włoch, Turcji i Słowacji.

1 stycznia 2005 r. nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 11 została pani Bożena Jolanta Chodyniecka.


r. szk. 2005/2006


W SP 11 uczyło się 566 uczniów w 29 oddziałach, w tym było 15 klas integracyjnych, w szkole pracowało 85 nauczycieli.

W kwietniu 2006 r. odbył się pierwszy sprawdzian szóstoklasisty.

Świętowano Jubileusz 10 – lecia nadania imienia szkole. 


r. szk. 2006/2007


Prezentowano osiągnięcia i doświadczenia naszej szkoły na konferencji w Wilnie na temat: „Jak stworzyć system przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole” oraz „Doświadczenia w pracy logopedów z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych”.


r. szk. 2007/2008


W latach 2007 – 2014 realizowano projekt edukacji finansowej „Od grosika do złotówki” skierowany do uczniów klas drugich i trzecich.


r. szk. 2008/2009


1 września 2008 r. utworzono pierwszą na Podlasiu klasę dla dzieci z autyzmem.


r. szk. 2009/2010


Świętowano Jubileusz 90 – lecia SP 11.

Uczestniczono w Gali Jubileuszowej z okazji 90 – rocznicy urodzin pana Ryszarda Kaczorowskiego.

Spotkanie wspomnieniowo – rocznicowe przyjaciół dawnej i obecnej „Jedenastki”

Uczestniczono w ostatniej drodze Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Zorganizowano mały parking dla rowerów.


r. szk. 2010/2011


W latach 2010 – 2013 realizowano projekt „Uwaga! Sposób na sukces” w kl. I – III współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Realizowano Innowacyjny Program Edukacji Wczesnoszkolnej „Umiem się uczyć”.

Spotkanie z  absolwentem SP 11 – biskupem Jerzym, Prawosławnym Ordynariuszem WP.

r. szk. 2011/2012


Druga edycja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius razem ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Słowenii i Turcji.

SP 11 laureatem konkursu „Mam 6 lat” organizowanego przez MEN - otrzymaliśmy tytuł „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”. 

r. szk. 2012/2013


Wizyta studyjna w ramach projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym”. 


r. szk. 2013/2014


We wrześniu 2013 r. - Szkoła Podstawowa Nr 11 obchodziła XXX-lecie swojego istnienia.

Realizacja projektu „Wiem, umiem, potrafię” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL

Realizacja projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.

Powstał bezpieczny i dobrze wyposażony plac zabaw dla najmłodszych.


r. szk. 2014/2015


Wizyta studyjna w ramach Platformy Edukacyjnej EZA pn. „Dialog społeczny w oświacie”.

Przystąpienie do międzynarodowego programu Erasmus+ razem ze szkołami z Portugalii, Turcji, Włoch, Grecji i Belgii.

Wybudowano nowoczesne boisko szkolne w ramach Budżetu Obywatelskiego.


r. szk. 2015/2016


W szkole uczy się 420 uczniów, w 28 oddziałach, w tym jest 12 klas integracyjnych, 7 klas dla dzieci z autyzmem i 1 klasa dla dzieci z wadą słuchu. Kadra pedagogiczna liczy 84 nauczycieli.

W kwietniu 2016 r. po raz ostatni uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty.

Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego sfinansowanego z Budżetu Obywatelskiego.


r. szk. 2016/2017


Utworzono pierwszą w województwie klasę sportową o profilu szermierka.


r. szk. 2017/2018


1 września 2017 r. w wyniku reformy edukacji SP 11 stała się ośmioklasową szkołą podstawową. W szkole uczy się 464 uczniów, w tym 89 o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 31 oddziałach. 


Rozpoczęła się realizacja:

  • projektu "Odkrywamy talenty" - współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  • europejskiego projektu Erasmus + Edukacja Szkolna "Who’s afraid of mathematics?" Szkoły partnerskie: Grecja (koordynator), Włochy, Węgry, Szwecja i Łotwa.


r. szk. 2018/2019


W szkole uczy się 507 uczniów, w tym 101 o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 35 oddziałach.

Zorganizowano koncert pt: "Polsko, zmieniamy się z Tobą" z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości z okazji jubileuszu 35 – rocznicy powstania placówki.

Po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty.


r. szk. 2019/2020

Przygotowano uroczystość upamiętniającą 100- lecie urodzin Ryszarda Kaczorowskiego. 

Zorganizowano spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz koncert pt. „Wolność to nie cel, lecz szansa”.

W dniach 16 – 18 czerwca odbył się egzamin ósmoklasistów, który przebiegał w warunkach reżimu sanitarnego.

r. szk. 2020/2021

Rozpoczęto rok szkolny spotkaniem uczniów z wychowawcami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w formie stacjonarnej, a następnie doświadczono nauki zdalnej i hybrydowej.

Uroczystości, konkursy i imprezy szkolne organizowano online.

Rozpoczęto modernizację budynku szkolnego.

r. szk. 2021/2022
Otwarto pracownie tematyczne utworzone w ramach Budżetu Obywatelskiego z projektu pn. „Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza”.

Zakończono modernizację budynku szkolnego.

r. szk. 2022/2023

Powstała innowacyjna klasa pierwsza z programowaniem z robotem Photon.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości wykorzystujemy podczas zajęć edukacyjnych roboty Photon w trzech modułach:

  • edukacja społeczno - emocjonalna
  • specjalne potrzeby edukacyjne
  • sztuczna inteligencja


Jedenastka stale się rozwija i jest otwarta na nowe wyzwania.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony