Klasy dla dzieci z wadą słuchu

W regionie podlaskim największe możliwości w zakresie kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu daje Szkoła Podstawowa Nr 11. Stworzyła ona odmienną formę integracji, jaką są klasy dla dzieci z wadą słuchu oraz klasy dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością - wada słuchu i towarzyszące jej inne deficyty. Szkoła Podstawowa Nr 11 dała szansę edukacji dzieci niesłyszących bez konieczności opuszczania przez nie ich domów rodzinnych.

Priorytetem w działaniach szkoły jest współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zmierzająca do integracji środowiska szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby cieszyła się uznaniem społeczności lokalnej.

Uczniowie z wadą słuchu wymagają specyficznych warunków i metod pracy. Istniejące w szkole klasy zapewniają dzieciom:

 • idealne warunki do nauki - klasy liczą 5 - 6 uczniów,
 • naukę pod kierunkiem surdopedagoga oraz nauczycieli przedmiotów - surdopedagogów podczas wszystkich zajęć lekcyjnych,
 • korzystanie z najnowocześniejszych technologii komputerowych.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła ponadto zapewnia wszechstronny rozwój poprzez szereg zajęć usprawniających:

 • zajęcia logopedyczne z neurologopedą i surdologopedą,
 • zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia projektowe,
 • zajęcia w terenie - wycieczki jedno i kilkudniowe,
 • zajęcia integracyjne ze słyszącymi rówieśnikami ze szkół białostockich i spoza Białegostoku - co wpływa korzystnie na rozwój mowy, języka oraz uspołecznienie,
 • zajęcia z uczniem zdolnym,
 • praca z uczniem mającym problemy w nauce.

Uczniowie korzystają z:

 • dobrze wyposażonego gabinetu logopedycznego,
 • idealnych w zakresie warunków akustycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci, korzystających z aparatów słuchowych, systemów FM i implantów ślimakowych - sal lekcyjnych,
 • świetlicy szkolnej czynnej w godz. 7.00-17.00,
 • stołówki szkolnej (obiady wydawane są od godz. 11.00 do 14.00),
 • opieki pielęgniarki szkolnej,
 • opieki pedagoga specjalnego, logopedy oraz psychologa.

Uczniowie biorą udział w organizowanych na terenie naszej placówki oraz poza nią konkursach: sportowych, recytatorskich, plastycznych. W klasie organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, takie jak: spotkania świąteczne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka i szereg innych. W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczą w różnych spotkaniach integracyjnych. Organizowane są również wewnątrzklasowe uroczystości, takie jak: urodziny każdego z uczniów, zabawy karnawałowe, poczęstunki świąteczne, warsztaty zdrowego odżywiania się, spotkania w ramach wolontariatu, innowacyjne zajęcia edukacyjne.

Po ukończeniu kolejnych etapów edukacyjnych nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach masowych, integracyjnych lub szkołach dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu - niesłyszących lub niedosłyszących.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony