Zajęcia rozwijające kreatywność

MUZYKOTERAPIA

W klasach specjalnych I-III prowadzone są zajęcia rozwijające kreatywność dziecka poprzez muzykę – muzykoterapia. Głównym celem zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka, który najpełniej i w naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty dziecka z muzyką. Rozwijanie bowiem zdolności muzycznych oraz muzykalności służy również ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu.

Cele muzykoterapii, jako kreatywności muzycznej dziecka:

 • radosna, terapeutyczna wypowiedź artystyczna poprzez różne formy aktywności - ruch, taniec, śpiew, grę na instrumentach,
 • rozładowanie zablokowanych emocji i napięć poprzez różnorodną, muzyczną wypowiedź artystyczną,
 • nauka odpoczynku i relaksacji,
 • usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych, koordynacji ruchowej,
 • wzmocnienie wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.
 • poznawanie sposobu oddychania przeponowego jako podstawowego ćwiczenia wyciszającego.

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z ELEMANTAMI ARTETERAPII

W klasach specjalnych IV-VIII prowadzone są zajęcia rozwijające kreatywność uczniów poprzez sztukę – zajęcia artystyczne z elementami arteterapii.

Cele zajęć rozwijających kreatywność artystyczną:

 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
 • stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,
 • wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • podnoszenie poziomu samoakceptacji,
 • rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji,
 • wzrost zdolności percepcyjno – poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, usprawnianie możliwości ruchowych,
 • relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

 

ZAJĘCIA TANECZNE

W ramach zajęć rozwijających kreatywność, realizowane są zajęcia taneczne. Uczniowie na lekcjach poznają różne układy taneczne, dopasowane do ich wieku oraz możliwości. Dzięki poznaniu różnych figur tanecznych, potrafią sami improwizować ruch do wybranego podkładu muzycznego, jak również kształcą umiejętność poczucia rytmu oraz swobody ruchu.

Cele zajęć tanecznych:

 • poznawanie tańców: towarzyskich, nowoczesnych, regionalnych,
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • wspomaganie rozwoju fizycznego uczniów,
 • popularyzowanie tańca towarzyskiego oraz różnorodnych form tanecznych wśród uczniów,
 • kształcenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Treści programowe zajęć tanecznych:

 • ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki,
 • zwiększenie koordynacji ruchowej oraz poczucia rytmu,
 • zabawy rytmiczne,
 • elementy gimnastyczne,
 • ćwiczenia sprawnościowe, siłowe (wzmacniające), gibkościowe i relaksacyjne,
 • umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała,
 • zwiększanie i urozmaicanie umiejętności ruchowych,
 • poznanie podstawowych i zaawansowanych kroków tanecznych oraz łączenie ich
  w układy,
 • wspólne tworzenie części i całych układów tanecznych,
 • wykonywanie układów tanecznych do choreografii,
 • poznanie kroków wybranych tańców towarzyskich, nowoczesnych i regionalnych,
 • ruch przy muzyce (podstawy tańca, technika).

Efekty zajęć tanecznych:

 • rozwija swoje zainteresowania. Jest animatorem kultury,
 • odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu,
 • dopasowuje ruch do charakteru muzyki i porusza się zgodnie z rytmem,
 • odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec lub układ taneczny,
 • odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych,
 • radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością,
 • współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu,
 • poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony,
 • przyjmuje słowa krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.

 

KODOWANIE - ROBOTYKA

Zajęcia rozwijające kreatywność – kodowanie – robotyka, informatyka, matematyka, łamigłówki.

Kreatywność to zdolność człowieka do generowania nowatorskich (oryginalnych) pomysłów na rozwiązywanie różnorodnych problemów praktycznych i poznawczych, z jakimi ma do czynienia w otoczeniu – domu, szkole czy zakładzie pracy. Zajęcia mają na celu pobudzenie i rozwijanie  indywidualnych zainteresowań uczniów. Przedmiot realizowany za pomocą różnych dostępnych technik informacyjno- komunikacyjnych.

Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości.

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony