Doradztwo zawodowe

doradztwo zawodowe.jpg

Etapy doradztwa zawodowego w SP 11

 1. Oddziały przedszkolne
  Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.
 2. Klasy I- III
  Celem orientacji zawodowej w klasach I–III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień.
 3. Klasy IV – VI
  Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień.
 4. Klasy VII – VIII
  Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Treści programowe doradztwa zawodowego składają się z czterech obszarów:

 1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
 2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Doradztwo zawodowe nie tylko w szkole:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Akademickie Biuro Karier
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wyżej wymienione placówki oferują:

 • diagnozę pod kątem dalszego kierunku kształcenia się i wyboru zawodu,
 • poradę dla młodzieży i rodziców (w ramach indywidualnych spotkań).

Pomocne placówki i ich adresy:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
  15-001  Białystok, ul. Ciepła 32 tel.: 782 655 650
  www.ckubialystok.pl e-mail:  lcdz@ckubialystok.pl,   doradca@ckubialystok.pl
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
  ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok tel. 85 744 53 50 www.poradnia.bialystok.pl
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
  ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok tel.: 85 742 34 34 www.ppp2.eu

Pomocne strony internetowe:

Absolwent szkoły podstawowej to wie!

 • zna strukturę szkolnictwa ponadpodstawowego,
 • zna kryteria przyjęć do szkół,
 • samodzielnie szuka informacji i korzysta z różnych dostępnych źródeł informacji,
 • zna siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodu,
 • zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu, zna zawody i ich podstawowe podziały, umie napisać podanie, CV, list motywacyjny,
 • wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu karieryzawodowej,
 • dostrzega zmiany na rynku pracy, potrafi zaplanować swoją drogę do zawodu.

Rodzicu! Wspieraj swoje dziecko!

 • słuchaj uważnie swojego dziecka, rozważ z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia przez niego decyzji, pomóż w przygotowaniu listy możliwych rozwiązań,
 • zachęć swoje dziecko do przeanalizowania „plusów” i „minusów” każdego rozwiązania,
 • pomóż dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie, chwal za aktywność, wspieraj i bądź ze swoim dzieckiem. Nie podejmuj decyzji za swoje dziecko, staraj się zaakceptować wybór szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony