Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Cichocka i Kamil Rutkowski, adres poczty elektronicznej sp11@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 67 50 661. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Poleska 27 15-476 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp11@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 85 67 50 661

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Poleskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od boiska szkolnego. Ponadto budynek szkoy dysponuje windą dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia osobom niepełnosprawnych dostanie się do wyższych pięter.
  2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Na terenie placówki znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  5. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony